W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

ŁOŻYSKA, USZCZELNIENIA TECHNICZNE , SIMERING SIMMERINGI , CORTECO , ORINGI

Koszyk

Katalog produktów

Zamówienia

pon-pt
godz. 8-16

Gadu-GaduSkype

Kurierzy

 

Wysyłka

Laroxy

Wyszukiwarka

wymiary: x x

TAX FREE

 Zasady zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE)
1. Prawo do zwrotu przysługuje podróżnym zamieszkałym poza terytorium Unii Europejskiej. Miejsce
stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
2. Towar nabyty przez podróżnego musi być w stanie nienaruszonym wywieziony poza terytorium
wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
3. Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu
wystawionego przez sprzedawcę. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie
przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu musi być dołączony paragon
z kasy fiskalnej.
4. Zwrot nie będzie dokonywany, jeżeli od końca miesiąca, w którym podróżny zakupił towar
upłynęło ponad 9 miesięcy.
5. Urząd celny potwierdzi wywóz po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu
zgodności danych na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę z danymi
przedstawionymi w paszporcie.
6. Podatek VAT 23% jest zwracany w PLN w siedzibie firmy w Warszawie. Do ceny zakupu
doliczamy 4% - opłata manipulacyjna.
7. Minimalna wartość zakupów uprawniających do zwrotu podatku wynosi 200 PLN.


Rules for VAT refunds to travelers (TAX FREE)
1. The right to a refund granted to travelers residing outside the European Union. Domicile shall be
determined on the basis of the passport or other identity document.
2. Goods purchased by the traveler must be intact exported outside the community of travelers'
personal luggage, not later than the last day of the third month following the month in which you
purchased.
3. The basis for the refund is to present the travel document issued by a roll-call vendor. Exports of
goods should be identified on this document by the customs office stamp stocked in the enumerator.
To the document must be accompanied by a receipt from the cash register.
4. Reimbursement will be made if the end of the month in which the traveler bought the goods have
passed over 9 months.
5. The customs office will confirm the export after presentation of the goods exported by the
passenger and checked the roll call of the document issued by the seller to the data provided in the
passport.
6. VAT Tax 23% return back in PLN , in Warsaw office. We rise the purchase price to 4% - handling
fee.
7. The minimum value of purchases for qualifying for the refund is 200 PLN.


Regeln für die Erstattung der Mehrwertsteuer an Reisende (TAX FREE)
1. Das Recht auf eine Erstattung gewährt, um Reisende mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen
Union. Der Wohnsitz wird auf der Grundlage des Passes oder eines anderen Ausweises ermittelt
werden.
2. Gekaufte durch den Reisenden müssen unversehrt aus der Gemeinschaft ausgeführt und im
persönlichen Gepäck von Reisenden spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat,
in dem der Kauf.
3. Die Grundlage für die Erstattung ist das Reisedokument von einer namentlichen Hersteller
vorgelegt werden. Die Exporte von Waren sollten über dieses Dokument von der Zollstelle Stempel
versehen mit einem Enumerator identifiziert werden. Um das Dokument muss durch eine Quittung
aus der Registrierkasse begleitet werden.
4. Die Erstattung erfolgt gemacht werden, wenn das Ende des Monats, in dem der Reisende kauften
das Element der seit mehr als 9 Monate.
5. Die Zollstelle wird die Ausfuhr nach der Präsentation der Ware durch den Fahrgast exportiert
bestätigen und überprüft den Appell des Dokuments durch den Verkäufer, die Daten in dem Pass
ausgestellt vorgesehen.
6. Rückerstattung der Mehrwertsteuer 23% in PLN in der Firmenzentrale in Warschau. Der Kaufpreis
erhöhen 4% - Bearbeitungsgebühr.
7. Der Mindestwert der Einkäufe für die Gewährung der Erstattung ist 200 PLN.


Правила возврата НДС для путешественников (TAX FREE)
1. Право на возвращение предоставляется путешественники, проживающие за пределами
Европейского союза. Юридический адрес должны быть определены на основании паспорта
или другого документа, удостоверяющего личность.
2. Товары, приобретенные по путешественник должен быть поврежден, вывозимых за пределы
сообщества личном багаже пассажиров, не позднее чем в последний день третьего месяца,
следующего за месяцем, в котором покупки.
3. Основы для возврата к настоящему проездной документ, выданный поставщиком
поименное голосование. Экспорт товаров должны быть определены в этом документе штамп,
таможня, хранящихся в счетчик. В документе должно сопровождаться получением из кассового
аппарата.
4. Возмещение будет сделано, если в конце месяца, на который путешественник купил пункта
прошло более 9 месяцев.
5. На таможне подтвердит экспорт после представления товаров, экспортируемых пассажиров
и проверили поименного документ, выданный продавцом данных, приведенных в паспорте.
6. НДС 23% возвращается в штаб-квартире в Варшаве. Для покупной цены мы берем 4%
пошлину-взнос за обработку.
7. Минимальная стоимость покупок в отборочном возврат 200 PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.inbot.pl" title="Katalog Stron www"><img src="http://www.inbot.pl/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.linkwazja.eu" title="Katalog Stron Internetowych"><img src="http://www.linkwazja.eu/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.polskie-adresy.pl" title="Katalog Stron WWW"><img src="http://www.polskie-adresy.pl/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.katalog.opiseo.pl" title="Katalog stron WWW"><img src="http://www.katalog.opiseo.pl/button.jpg" border="0" alt="Katalog Stron Internetowych" /></a>

<a href="http://ajla.pl" target="_blank" title="Darmowy katalog stron www Ajla.pl"><strong>Darmowy katalog stron www Ajla.pl</strong></a>

<a href="http://pozycjonowanie-stron-internetowych.pl" target="_blank" title="Pozycjonowanie stron"><strong>Pozycjonowanie stron</strong></a>

<a href="http://www.inbot.pl" title="Katalog Stron www"><img src="http://www.inbot.pl/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.linkwazja.eu" title="Katalog Stron Internetowych"><img src="http://www.linkwazja.eu/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.katalog-stron.pc.pl" title="Katalog Stron WWW"><img src="http://www.katalog-stron.pc.pl/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

<a href="http://www.ksiazka-telefoniczna.eu" title="Katalog Stron WWW"><img src="http://www.ksiazka-telefoniczna.eu/button.gif" border="0" alt="Katalog Stron" /></a>

Lista plików